DỊCH THẦM

Dịch thầm (whispered interpreting) là loại hình phiên dịch tương tự dịch song song nhưng phiên dịch viên chỉ thực hiện dịch ngôn ngữ nguồn cho một người hoặc nhóm ít người nghe và tiến hành dịch nhỏ thì thầm vào tai người nghe. Dịch thầm phù hợp cho những buổi dịch cần đảm bảo tính bí mật như bí mật kinh doanh, đàm phán thương mại,… 

Dịch thầm phù hợp với những buổi dịch cần giữ bí mật, người phiên dịch sẽ tiến hành dịch nhỏ thì thầm vào tai người nghe